รักษาภาวะมีบุตรยาก โรงพยาบาลเวชธานี “10 ปี แห่งความสำเร็จกับการพัฒนาการมีบุตร ก้าวสู่ปี 2560 กับโครงการรักษามีบุตรยากด้วยวิธีอิ๊กซี่ ICSI One Price 169,000 ”    
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลเวชธานี   
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4600, 4605   

โครงการรักษามีบุตรยากด้วยวิธีอิ๊กซี่ ICSI One Price 169,000 บาท (โครงการนี้เฉพาะคนไทย)

โครงการพิเศษรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีอิ๊กซี่(icsi) โรงพยาบาลเวชธานี
      จากความสำเร็จในโครงการที่ผ่านมาของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร โรงพยาบาลเวชธานี ที่จัดโครงการเพื่อคู่สมรสที่มีปัญหามีบุตรยาก ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร ทางโรงพยาบาลก็ได้จัดโครงการพิเศษรักษามีบุตรยากด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI One Price) เพื่อเป็นทางออกสำหรับคู่สมรสที่ไม่ประสบความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้ว และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์มากขึ้น ในราคา 169,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาตั้งแต่กระตุ้นไข่ไปจนถึงตรวจการตั้งครรภ์ จำนวน 1 รอบการรักษา ในราคาโครงการ (ติดตามเพิ่มเติมในเงื่อนไขโครงการ)
      สำหรับคู่สมรสที่ยังไม่หมดหวัง ที่จะให้กำเนิดทายาทตัวน้อยๆ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ http://www.vejthani.co.th/art-icsi2017/Form/art-form-rule.php ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2560 และสามารถรับบริการได้จนถึง
วันที่ 31 มกราคม 2561
(โดยผู้เข้าร่วมต้องจองสิทธิ์ภายในกำหนด)

เงื่อนไขโครงการพิเศษรักษามีบุตรยากด้วยวิธีอิ๊กซี่ (ICSI One Price)

1. โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการให้ข้อมูล หลักเกณฑ์ การตรวจวินิจฉัย กระบวนการรักษา กับผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสามีและภรรยาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน มีสำเนาทะเบียนสมรสมาแสดง และผ่านการตรวจร่างกายด้วยโปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์เฉพาะทางรักษามีบุตรยากโรงพยาบาลเวชธานี และแพทย์จะเป็นผู้ลงความเห็นให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและโปรแกรมการตรวจร่างกายด้วยโปรแกรมภาวะมีบุตรยาก ปรากฎตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ด้วย
3. โรงพยาบาล ตกลงว่าจะให้การรักษาและควบคุมผลการดูแลรักษาให้ได้ตามมาตรฐาน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอนามัยและเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเลือกแพทย์ได้
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ ตกลงยินยอมที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามโครงการเป็นเงิน 169,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ค่าใช้จ่ายโครงการตามที่โรงพยาบาลกำหนด ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการทราบแล้วว่า จะไม่รวมรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
   - ค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือด 4 รายการ ก่อนเข้าโครงการ ( กรณีมีผลเลือดมาต้องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ตรวจ)
   - ค่าใช้จ่ายการตรวจร่างกายหลังเข้าโครงการ (Beta-HCG)
   - ค่าตรวจเลือดดูการตั้งครรภ์
   - ค่ายาหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการยืนยันจากแพทย์ผู้ทำการรักษาว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลตรวจเลือดฮอร์โมนการตั้งครรภ์ (Beta-HCG) เป็น positive
   - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนในขั้นตอนการกระตุ้นไข่
   - ค่ายากระตุ้นไข่ที่มากกว่า 300 iu/day จำนวน 10 วัน
   - ค่าพบแพทย์ และอัลตราซาวน์เกิน 4 ครั้ง
5. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแล้วว่า ค่าใช้จ่ายตามโครงการนี้ไม่รวมค่าแช่แข็งตัวอ่อน กรณีคนไข้ที่ไม่สามารถย้ายตัวอ่อนใน รอบการรักษาเดียวกันได้ หรือมีตัวอ่อนเหลือจากการย้ายตัวอ่อนในรอบนั้น
      5.1 กรณีผู้เข้าร่วมโครงการทำการย้ายตัวอ่อนในรอบเดียวกันจะต้องชำระเงินงวดสุดท้ายเป็นจำนวน 10,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แรกเริ่มในการแช่แข็งตัวอ่อน จำนวน 20,000 บาท โดยสามารถแช่ตัวอ่อนได้จำนวน 5 ตัว สามารถแช่เก็บได้ 1 ปี (กรณีมีตัวอ่อนเกิน 5 ตัว คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตัวละ 2,000 บาท)
      5.2 กรณีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ทำการย้ายตัวอ่อนในรอบเดียวกัน ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ต้องชำระเงินงวดสุดท้าย จำนวน 10,000 บาท แต่จะมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์แรกเริ่มในการแช่แข็งตัวอ่อน จำนวน 20,000 บาท โดยสามารถแช่ตัวอ่อนได้ จำนวน 5 ตัว สามารถแช่เก็บได้ 1 ปี (กรณีมีตัวอ่อนเกิน 5 ตัว คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตัวละ 2,000 บาท)
      **กรณีย้ายตัวอ่อนภายหลังมีค่าใช้จ่ายในการย้ายตัวอ่อน นอกเหนือจากโครงการซึ่งคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลการรักษาของผู้เข้าร่วมโครงการแก่บุคคลภายนอก
7. การรักษาในโครงการนี้เป็นการรักษาแบบ OPD (ผู้ป่วยนอก)
8. กรณีผู้ได้รับคัดเลือกตรวจภาวะมีบุตรยากเบื้องต้นได้รับการตรวจและมีผลตรวจปกติสามารถเข้าร่วมโครงการเด็กหลอดแก้วอิคซี่ได้ในราคา 169,000บาท ต้องจ่ายค่ามัดจำก่อนรับการตรวจเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
      (**หากกรณีที่ผลตรวจผิดปกติและผลการวินิจฉัยไม่สามารถดำเนินการทำเด็กหลอดแก้วอิคซี่ได้ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการคืนเงินมัดจำให้)

เงื่อนไขในการชำระเงินเข้าร่วมโครงการ แบ่งชำระดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อแพทย์เริ่มทำการรักษาให้ฉีดยากระตุ้นไข่   จำนวนเงิน 80,000 บาท
ครั้งที่ 2 วันที่ทำการเก็บไข่   จำนวนเงิน 69,000 บาท
ครั้งที่ 3 วันที่ทำการย้ายตัวอ่อน จำนวนเงิน 10,000 บาท
 

รายละเอียดโปรแกรมตรวจภาวะมีบุตรยากเบื้องต้น (สำหรับคัดเลือกก่อนเข้าโครงการ) จำนวน 2,934 บาท
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

รายการตรวจ ฝ่ายชาย ฝ่ายหญิง
1. ตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของน้ำเชื้อ  
3. ตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด เพื่อประเมินสภาพมดลูกและรังไข่  
4. ตรวจภายใน  
ราคาตรวจคู่ 2,934
 
มีลูกยาก อยากตั้งครรภ์ มีปัญหามีบุตรยาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร  โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 4600, 4605
Email : art@vejthani.com

ข้าพเจ้าและคู่สมรสได้อ่านข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการ
ขอรับรองว่า ข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร เป็นความจริงทุกประการ
ยอมรับเงื่อนไข
Total Visitors = 37270
Start Count on JANUARY 01, 2017 [00.00 AM]
Responsibility by Phantakarn